Koniec z użytkowaniem wieczystym od 2019 r.

28 sierpnia 2018 r.

Od stycznia 2019 roku rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Z mocy ustawy przekształcenie we własność obejmie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali, to lokale mieszkalne.

Osoby, które na mocy prawa staną się po przekształceniu właścicielami gruntów zobowiązani będą do uiszczenia należności na nabycia tego prawa w formie opłat rocznych uiszczanych przez okres 20 lat – jej wysokość będzie odpowiadać dotychczasowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Możliwa będzie również jednorazowa opłata za przekształcenie przy skorzystaniu z bonifikaty.

Podstawę ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów - Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy będę wolne od opłat sądowych.

Anna Bączkowska

radca prawny

Skontaktuj się z nami:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności