Konieczność zmiany umów zlecenia i świadczenia usług od stycznia 2017 r.

18 grudnia 2016 r.

Dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która znajdzie zastosowanie także do umów zlecenia (z art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług  (z art. 750 Kodeksu cywilnego) i która nakłada na zleceniodawców nowe obowiązki, o których warto wiedzieć.

W pierwszej kolejności warto wskazać, iż wprowadzone przepisy będą miały zastosowanie również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Oznacza to, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku wszelkie dotąd zawarte umowy zlecenia/świadczenia usług, a także wszelkie zawierane po tej dacie umowy winny spełniać wymogi opisane poniżej.

Konieczne jest podkreślenie, iż w przypadku konieczności zmiany umowy zawartej przed dniem 1 września 2016 roku w celu dostosowania jej do nowych regulacji, każda ze stron takiej umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Odnosząc się do zmian wprowadzanych omawianą ustawą, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na poniżej wskazane zmiany:

1. wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2017 roku wyniesie 13 zł,
2. wprowadza się zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia we wskazanych typach umów,
3. wypłata wynagrodzenia dokonywana musi być w formie pieniężnej,
4. w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu,
5. wprowadza się obowiązek prowadzenia ewidencji czasu wykonywania zlecenia

Niespełnienie powyżej wskazanych warunków ma daleko idące skutki. Przede wszystkim zleceniobiorca może żądać zapłaty kwoty wynikającej z ustawy, niezależnie od treści umowy. Po drugie z kolei, w przypadku wypłacania zaniżanej wysokości wynagrodzenia, zleceniodawca podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, co do wprowadzonych zmian, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Krystyna Cent

aplikant radcowski


Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności