Kredyty hipoteczne - UOKiK wspiera frankowiczów

3 marca 2017 r.

Zmagania kredytobiorców z bankami na gruncie umów o kredyt hipoteczny, w tym w szczególności  tzw. frankowy znane są zapewne wszystkim z mediów. Od kilku lat zarówno Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i sądy powszechne rozpatrują spory powstałe na tle stosowania umów oraz zawartych w nich klauzul niedozwolonych.

W ostatnim czasie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejny istotny pogląd w sprawie, w którym skomentował spór klienta z bankiem BPH w sprawie kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Pogląd związany jest z postępowaniem sądowym z powództwa kredytobiorców, którzy domagają się od Banku BPH zwrotu nadpłat waloryzacyjnych oraz stwierdzenia nieważności umowy. Zdaniem UOKiK, wskazane przez powodów klauzule są niedozwolone, ponieważ doprowadzają do sytuacji, w której bank może jednostronnie ustalać wysokość rat kredytu, poprzez doliczanie do nich własnej marży bez wskazania jej wartości ani sposobu w jaki jest obliczana. Działanie takie jest szkodliwe dla konsumenta - kredytobiorcy, ponieważ nie jest on w stanie sprawdzić na jakiej podstawie bank ustala swoją marżę, a zatem jaka będzie wysokość raty kredytu, którą kredytobiorca musi spłacić.

Naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych kredytobiorców wyszedł Rząd, który wniósł do Sejmu projekt ustawy o kredycie hipotecznym przewidujący dla kredytobiorców więcej uprawnień niż dotychczas. Koniecznym elementem umowy będzie wskazanie sposobu i warunków ustalania stopy procentowej, na podstawie której będzie obliczana wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Przy kredytach hipotecznych w walucie obcej bank będzie zobowiązany do poinformowania kredytobiorców o prawie przeliczenia kredytu na inną walutę i warunkach tego przeliczenia. Zgodnie z projektem, konsument będzie mógł dokonywać spłat rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie, jak również nadpłacić albo spłacić w całości kredyt przed terminem. Spłata kredytu przed terminem nie będzie mogła wiązać się dla konsumenta z dodatkowymi kosztami na rzecz banku albo spełnieniem innych określonych przez bank warunków. Projekt ustawy wskazuje również na możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu, zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych oraz wydłużenie okresu kredytowania. Zły stan majątkowy konsumenta albo niemożność porozumienia się stron umowy w tej sprawie, będzie skutkował podjęciem przez bank czynności zmierzających do odzyskania należności. Wcześniej jednak bank umożliwi konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie jedynie do umów o kredyt hipoteczny zawartych po jej wejściu w życie. Jeżeli jesteś już stroną umowy o kredyt hipoteczny, upewnij się, czy nie zawiera ona klauzul niedozwolonych. 

Majka Szewczyk

Masz wątpliwości dotyczące tego zagadnienia? 

Skontaktuj się z nami telefonicznie (+48) 61 307 19 19 lub pod adresem e-mail office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności