Nowe przepisy w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

12 stycznia 2018 r.

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zaczęły nowe przepisy wiążące się ze zmianą w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. 

Pierwsza z istotnych zmian dotyczy zwiększenia wysokości płacy minimalnej. Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma gwarantowane wynagrodzenie minimalne w wysokości 2100 złotych. Osoby zaś świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia lub jednoosobowo na rzecz innych firm mają gwarantowane wynagrodzenie godzinowe w wysokości 13,70 zł brutto. Jest to zmiana istotna nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawcy. W praktyce bowiem oznacza to nie tylko konieczność wypłacania wyższego wynagrodzenia, ale także wyższych świadczeń związanych z pracą, m.in. odszkodowania z tytułu mobbingu, dodatku za pracę nocną oraz odprawy z tytułu zwolnień grupowych.

Zmiany dotyczą także sposoby płatności składek za ubezpieczenia społeczne. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku każdy z płatników opłaca składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. W ten sposób zamiast miesięcznych trzech bądź czterech przelewów wysyłany będzie jeden miesięczny przelew, obejmujący ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Co istotne, płatnik nie musi martwić się odpowiednie rozdysponowaniem konkretnych środków, bowiem to Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzieli proporcjonalnie wpłaconą kwotę na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Podział ten nastąpi w oparciu o składki z ostatniej deklaracji rozliczeniowej, a podzielona wpłata rozliczona zostanie na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Kolejna ze zmian dotyczy świadectwa pracy. Obecnie pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy ma zaś dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie zostało ono wydane. Dotychczas pracownikowi przysługiwało uprawnienie do zgłaszania błędów w wydanym świadectwie pracy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po zmianach czas ten ulega wydłużeniu i wynosić będzie 14 dni. Zmiana ta jest zmianą jak najbardziej korzystną, niejednokrotnie bowiem zdarzało się, że pracownicy nie zdążyli dochować 7-dniowego terminu na zgłoszenie błędów, co wiązało się – z uwagi na istotność tego dokumentu – z negatywnymi konsekwencjami dla samego pracownika.

Szykowane są również kolejne zmiany w kodeksie pracy dotyczące, m.in. ujednolicenia form zatrudniania, długości urlopów, konieczności wykorzystania urlopów w przysługującym roku (bez możliwości ich przeniesienia na kolejny rok) i zakazu podejmowania zatrudnienia w trakcie urlopu wypoczynkowego.

W przypadku wątpliwości i pytań co do zmian w kodeksie pracy oraz ich stosowania, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zagwarantowania profesjonalnej reprezentacji Państwa interesów.

 

Anna Bączkowska

radca prawny

 

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

 

 

 

Przeczytaj również:

 


Pozostałe aktualności