Nowelizacja ustawy o KRS

16 kwietnia 2018 r.

W dniu 15 marca 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która m. in. zmienia zasady składania rocznych sprawozdań finansowych przez podmioty do tego zobowiązane.

Zgodnie z art. 19e ustawy o KRS, od dnia 15 marca 2018 r. złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgłoszenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP. Podpisu musi dokonać co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania podmiotu, której numer PESEL ujawniony jest w Rejestrze.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, do dnia 30 września 2018 r. obowiązuje okres przejściowy. W tym okresie należy do zgłoszenia w systemie teleinformatycznym dołączyć  kopie (skany) dokumentów finansowych sporządzonych w wersji papierowej, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP.

Natomiast od dnia 1 października 2018 r. sporządzanie sprawozdań finansowych będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Sprawozdania tworzone będą w strukturze pliku JPK.

Nowelizacja objęła zmianą także ustawę o podatku dochodowym od osób prawych. Przedsiębiorcy wpisani do KRS nie będą musieli przesyłać do Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych. Sprawozdania będą bowiem udostępniane organom podatkowym bezpośrednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta wchodzi w życie od dnia 01 października 2018 r. Natomiast składanie wszystkich wniosków do KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego będzie obowiązywało od dnia 1 marca 2020 r.

Dominika Szepke

aplikant radcowski

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl


Pozostałe aktualności