Ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz inne dni

8 lutego 2018 r.

Ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni

W dniu 30 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał uchwaloną w dniu 10 stycznia 2018 r. ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Celem ustawy jest określenie zasad dotyczących ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele, święta, w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Ustawa ma zastosowanie do przedsiębiorców wykonujących zarobkową działalność handlową oraz zakazuje handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Co ważne, zakaz ten w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy obowiązuje po godzinie 14:00, również w przypadku, jeżeli dzień 24 grudnia przypada w niedzielę. Za czas nieprzepracowany, w związku z obowiązkiem pracy do godziny 14:00, pracownikowi będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności będzie wprowadzany stopniowo. W okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ww. zakazy nie będą obowiązywały w pierwszą i w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym jeżeli w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca przypada święto, będą miały zastosowanie regulacje dotyczące zakazu handlu. W następny okresie czasu, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., zakazy nie będą obowiązywały w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym jeżeli w dniu tym przypada święto, będą miały zastosowanie regulacje dotyczące zakazu handlu. Od 1 stycznia 2020 r. zakaz obejmie już co do zasady wszystkie niedziele w każdym miesiącu kalendarzowym.

Pamiętajmy, że ustawa zawiera szereg wyłączeń od ogólnej regulacji zakazu handlu. Zakaz ten nie będzie obowiązywał m.in. we wszelkich placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Zakaz nie będzie obowiązywał również na stacjach paliw, w aptekach, kwiaciarniach, hotelach, cukierniach, czy placówkach prowadzących działalność gastronomiczną. Ponadto, zakaz nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, chyba, że w ww. niedziele będzie przypadało święto.

Za naruszenie zakazów przedsiębiorca będzie podlegał karze grzywny od 1000 zł do 100 000 zł. Podmiotem uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów ustawy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

 

Majka Szewczyk

paralegal

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych:

▶ e- mail: office@rpwe.pl 

▶ telefon: (+48) 61 307 19 19

 

Przeczytaj również:

Pozostałe aktualności