Rozporządzenie w sprawie prowadzenia działalności przez TFI

20 września 2017 r.

Z dniem 12 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017, poz. 1444).

Rozporządzenie stanowi implementację do polskiego ustawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z 21.04.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Rozporządzenie w swojej treści określa m.in. sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie, pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych oraz warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności inwestycyjnej.

Anna Bączkowska

radca prawny


Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności