Uwzględnienie zażalenia na mandaty zagraniczne

25 sierpnia 2017 r.

Korzystne dla Klientów kancelarii orzeczenia w sprawie wykonania w Polsce mandatów zagranicznych

Do Klienta kancelarii (będącego spółką zajmującą się leasingiem samochodów w Polsce) od początku 2016 r. wpływają mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego za granicą przez użytkowników pojazdów (leasingobiorców) – w szczególności z Holandii. Oczywistym jest, że Klient kancelarii nie dopuścił się naruszenia tychże przepisów, a jego wpływ na to, w jaki sposób pojazd będzie faktycznie wykorzystywany jest ograniczony. Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu postępowania karnego, w razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie prawomocnego orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, orzeczenie to podlega wykonaniu przez polski sąd rejonowy, w okręgu którego sprawca posiada mienie lub osiąga dochody, albo ma stałe lub czasowe miejsce pobytu (art. 611ff § 1 k.p.k.).

Już choćby z tego przepisu wynika, iż Klient kancelarii nie mógł być sprawcą naruszenia przepisów ruchu drogowego, jest bowiem osobą prawną – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (naruszenia przepisów ruchu drogowego może natomiast dopuścić się jedynie osoba fizyczna). Pomimo tego, Klient – po otrzymaniu postanowień o nałożeniu kar pieniężnych przez organ holenderski – kierował do tego organu informację, iż nie jest sprawcą zarzucanego mu wykroczenia. Organ holenderski skierował jednak do polskiego sądu szereg wniosków o wykonanie wydanych przez siebie orzeczeń w kilku sprawach. Część tych wniosków została uwzględniona przez polski sąd rejonowy – na te postanowienia kancelaria złożyła w imieniu Klienta zażalenie.

Z satysfakcją informujemy, iż powyższe zażalenie zostało uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd II instancji przychylił się do stanowiska prezentowanego przez kancelarię, która wskazywała, iż sąd I instancji nie dokonał wystarczających ustaleń zwłaszcza w zakresie prawomocności wskazanego orzeczenia. W efekcie sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Piotr Wlaź

aplikant radcowski


Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności