Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

29 sierpnia 2017 r.

Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta. Najważniejsze z projektowanych zmian dotyczą terminów przedawnienia roszczeń oraz zwolnienia z konieczności podnoszenia zarzutu przedawnienia w zakresie roszczeń z umów konsumenckich.

Nowelizacja wyłączy możliwość przymusowego ściągnięcia przedawnionych należności w sytuacji, gdy dłużnikiem będzie konsument. Autorzy projektu stoją na stanowisku, że konsument jest słabszą stroną stosunku, w związku z czym konsekwencje zwłoki dłużnika - konsumenta powinien ponosić profesjonalista. Konsumenci nie będą mieli zatem obowiązku podnoszenia przed sądem zarzutu przedawnienia, tak jak to miało miejsce do tej pory. Skutkiem upływu terminu przedawnienia będzie niemożność skutecznego domagania się zaspokojenia roszczeń, chyba że konsument zrzeknie się uprawnienia do podniesienia zarzutu przedawnienia.

Nowe przepisy dotyczyć mają także roszczeń z umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów objętych projektem ustawy, ale tylko pod warunkiem, że w dniu wejścia w życie tych przepisów roszczenia nie będą przedawnione. Sąd będzie mógł w wyjątkowych przypadkach nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia.

Zmianie ulegnie również ogólny termin przedawnienia roszczeń – dotychczasowy 10-letni termin zostanie zastąpiony przez termin 6-letni. Termin ten będzie również dotyczył roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw, roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Bez zmian pozostanie natomiast termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który w dalszym ciągu wynosił będzie 3 lata.

Zmianie ulegnie także końcowy termin biegu terminu przedawnienia, który przypadał będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego (jak wypada się domyślać – chodzi o ostatni rok kalendarzowy biegu terminu przedawnienia), chyba że termin przedawnienia będzie krótszy niż dwa lata.

Na chwilę obecną nie jest znany termin wejścia w życie nowelizacji.

Majka Szewczyk


Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności