Zmiany w prawie pracy w 2017 roku

2 stycznia 2017 r.

W 2017 r. wchodzą w życie zmiany w prawie pracy. Jedną z ważniejszych jest obniżenie, podniesionego w 2013 r., wieku emerytalnego. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 19 grudnia 2016 r. ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. Podstawowym założeniem ustawy jest pozostawienie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej samym zainteresowanym. To oni oceniając swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy, będą mogli zadecydować, czy skorzystają z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie, czy też będą kontynuować pracę zawodową.

Od 1 marca 2017 r. będą również obowiązywały znowelizowane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje podniesienie kwoty najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1 tys. zł.

Z dniem 16 czerwca 2017 r. wzrośnie również kwota wolna od egzekucji z emerytury i renty. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do 75 % najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100 % minimalnej pensji. Obecnie jest to tylko 80 %. Do tej pory pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymywali, poza niższym wymiarem urlopu, także niższe wynagrodzenie minimalne. Od 1 stycznia 2017 r. w pierwszym roku pracy będzie obowiązywała 100% stawka wynagrodzenia minimalnego. Najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r. będzie wynosić 2000 zł brutto (1460 złotych netto). Obecnie jest to 1850 zł brutto.

Istotne zmiany szykują się także dla tzw. „dużych” pracodawców. 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przewidujące wymóg tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Do tej pory wymóg taki dotyczył przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Zmiany dotyczą również kwestii wydawania świadectw pracy. Obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy będzie spoczywał na pracodawcy tylko wtedy, gdy nie będzie on zamierzał zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej. Jeżeli natomiast strony zawrą kolejną umowę w ciągu 7 dni od dnia zakończenia poprzedniej, świadectwo pracy będzie musiało zostać wydane wyłącznie na wniosek pracownika, który będzie miał możliwość złożenia go również w formie elektronicznej. Rodzaj zawieranych umów nie będzie miał znaczenia.

Korzystną zmianą dla pracowników będzie również wydłużenie terminu do złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy oraz do żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania (w przypadku natychmiastowego zwolnienia lub wygaśnięcia umowy). Od 1 stycznia 2017 r. termin ten zostanie ujednolicony i będzie wynosił 21 dni.

Wzrośnie również katalog umów zawieranych z pracownikiem, dla których wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności. Do tej pory forma ta była wymagana jedynie dla umów o zakazie konkurencji. Od nowego roku forma pisemna pod rygorem nieważności będzie dotyczyła również umowy o współodpowiedzialności materialnej.

Majka Szewczyk

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

 

Aktualności:


Pozostałe aktualności