Zmiany w zakładaniu spółki z o.o. w systemie S24

1 września 2017 r.

W dniu 13 lipca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zlikwidowała możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów z użyciem tzw. „zwykłego” podpisu elektronicznego dla zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy w portalu teleinformatycznym. 

W związku z wprowadzoną zmianą podpisanie umowy spółki oraz złożenie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest obecnie możliwe wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub z wykorzystaniem  profilu zaufanego ePUAP. Możliwość utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki w tzw. trybie s24 istnieje już od ponad 5 lat i wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem w gronie przedsiębiorców. Jednym z istotnych elementów, który przesądził o stopniu zainteresowania tą formą utworzenia spółki było bez wątpienia wygodne rozwiązanie wykorzystane w zakresie podpisu elektronicznego, który był wymagany do podpisania umowy spółki oraz złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Skorzystanie ze „zwykłego” podpisu elektronicznego wymagało podania kilku danych osobowych, aby móc się nim posługiwać podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (ten rodzaj autoryzacji miał oczywiście zastosowanie wyłącznie w ramach systemu s24). Jednakże obok korzyści płynących z przyjętego rozwiązania pojawiły się również nadużycia polegające na wykorzystywaniu danych osobowych innych osób podczas zakładania tego rodzaju spółki.

Wprowadzone zmiany odnoszące się do wyłączenia możliwości podpisywania wniosku za pomocą loginu i hasła ostały uzasadnione tym, że przy użyciu „zwykłego” podpisu elektronicznego nie mamy gwarancji, że osoba która składa podpis pod umową spółki jest rzeczywiście tą, za którą się podaje. Ustawodawca za zasadniczy cel wprowadzonej zmiany przyjął podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu prawego oraz eliminację nadużyć polegających na wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki w systemie s24, a tym samym kreowania spółek pod fałszywym nazwiskiem. Rozwiązanie zastosowane przez ustawodawcę pozostaje również spójne z niezmienioną procedurą zawiązania spółki jawnej i komandytowej w systemie s24.

Warto również zaznaczyć, iż niewątpliwym atutem rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w powyższym trybie wciąż pozostaje stosunkowo krótki termin rozpatrzenia wniosku przez sąd rejestrowy.


Karolina Piątkowska

paralegal


Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności