Bezskuteczność zastrzeżeń umownych co do przelewu wierzytelności – zmiany w przepisach prawa

Dnia 24 stycznia 2023 roku do Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych został dodany art. 9a. Zgodnie z treścią nowego przepisu, zastrzeżenia umowne wyłączające albo ograniczające prawo do przelewu wierzytelności mogą zostać uznane za bezskuteczne w sytuacji, jeżeli w transakcjach handlowych zapłata nie nastąpiła w określonym terminie lub świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko sytuacji, w której dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Dokładne brzmienie nowego przepisu:

Art.  9a.

1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono - od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Niewątpliwie nowa regulacja jest korzystna dla wierzycieli będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

 

Autor: Marceli Jabłoński

Pozostałe aktualności