Zmiany w prawach konsumenta; konieczność zmiany regulaminów serwisów internetowych

Dnia 1 stycznia 2023 roku w życie wejdzie Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (dalej jako „Ustawa”), która m.in. implementuje zmiany wprowadzone przez dyrektywę Omnibus.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumentach, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe znacząco rozszerza przedmiot regulacji Ustawy o prawach konsumenta, dodając do niej przepisy dotyczące zasad i trybów wykonywania praw konsumenta, będącego stroną umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na konsumenta lub umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Ważną zmianą jest skrócenie terminu odpowiedzi na reklamację. Od 1 stycznia 2023 przedsiębiorca będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przedsiębiorcy powinni mieć ten termin na uwadze, ponieważ nie udzielenie odpowiedzi w terminie jest równoznaczne z uznaniem jej przez przedsiębiorcę.

Do Ustawy o prawach konsumenta zostaną dodane dwa nowe rozdziały – zatytułowane odpowiednio „Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta” (rozdział 5a) oraz „Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej” (rozdział 5b).

Rozdział 5a Ustawy o prawach konsumenta obejmuje przede wszystkim kwestię rękojmi oraz gwarancji konsumenckiej. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w tym rozdziale, od 1 stycznia 2023 roku nastąpi wyłączenie stosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi dla umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta. Warto zaznaczyć, że Ustawodawca wyszczególnił trzy rodzaje umów, dla których nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego – umowy sprzedaży, umowy dostaw oraz umowy o dzieło będące towarem. Należy jednak pamiętać, że katalog umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta jest katalogiem otwartym. Przepisy rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta bardzo szczegółowo regulują kwestię zgodności towaru z umową oraz w przypadku braku takiej zgodności przyznają konsumentowi określone prawa. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę. Jeżeli konsument wyczerpie to uprawnienie lub przywrócenie zgodności towaru z umową okaże się to niemożliwe lub naprawa okaże się np. nieopłacalna, dopiero wówczas konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień takich jak żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Rozdział 5b Ustawy o prawach konsumenta dotyczy praw i obowiązków stron umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Podobnie jak w przypadku przepisów zawartych w rozdziale 5a, przepisy rozdziału 5b określają, kiedy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest zgodna z umową oraz przyznaje uprawnienia konsumentowi w sytuacji, kiedy ta zgodność nie występuje. Również analogicznie jak w przypadku przepisów rozdziału 5a, tak i tutaj Ustawodawca ustanowił hierarchię uprawnień przysługujących konsumentowi. W pierwszej kolejności konsument może zażądać doprowadzenia treści cyfrowej bądź usługi cyfrowej do zgodności z umową. Po wyczerpaniu tego uprawnienia lub w sytuacji, kiedy doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe lub nieopłacalne, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Dnia 1 stycznia 2023 roku w życie wejdzie także Ustawa o zmianie o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”), która jest kolejną ustawą implementującą zmiany wprowadzone przez dyrektywę Omnibus.

Nowe przepisy wprowadzone do Ustawy o prawach konsumentach nakładają na dostawcę internetowej platformy handlowej obowiązki, takie jak poinformowanie konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość o parametrach decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą. Ponadto, w przypadku, w którym strona umowy oferująca towary nie jest przedsiębiorcą, dostawca internetowej platformy handlowej będzie zobowiązany poinformować konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Ponadto ustawa wprowadza istotną zmianę dla umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami. W przypadku takich umów, konsument może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Powyższy termin będzie wydłużony o maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy.

Ustawa nowelizuje również Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zaktualizowano listę nieuczciwych praktyk rynkowych o m.in. zachowania w postaci podawania wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy. Ponadto wskazano, że istotnymi informacjami, których nieprzekazanie jest zaniechaniem wprowadzającym w błąd są m.in. informacje o uzgodnieniach dotyczących sposobu płatności, dostawy, wykonania produktu oraz o posiadaniu statusu przedsiębiorcy przez osobę trzecią oferującą produkty na internetowej stronie handlowej.

W Ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług Ustawa wprowadza również zmiany. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku, kiedy dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni,  obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Informujemy, iż w związku ze zmianami w wyżej opisanych przepisach prawa, występuje konieczność przede wszystkim zaktualizowania regulaminów serwisów internetowych!

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących wspomnianych zmian zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (office@rpwe.pl).

 

Marceli Jabłoński

Pozostałe aktualności