Korzyści z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Aktualnie wielu przedsiębiorców pozostaje zainteresowanych zagadnieniem związanym ze zmianą formy prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej w formę spółki prawa handlowego celem podniesienia efektywności prowadzonego przedsiębiorstwa oraz możliwości zmaksymalizowania korzyści płynących z prowadzenia danej działalności gospodarczej. Jednoosobowa działalność gospodarcza pomimo, iż wciąż pozostaje formą najchętniej wybieraną na początku przez przeważającą część przedsiębiorców, posiada wiele mankamentów, które uwidaczniają się wraz z ich rozwojem.

Zgodnie z regulacją zwartą w kodeksie spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz.1577- j.t.) istnieje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Powyższe rozwiązanie niesie ze sobą bez wątpienia wiele korzyści, przede wszystkim zmieniają się zasady odpowiedzialności za zobowiązania. Osoba fizyczna odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w toku prowadzenia jednoosobowej działalności całym swoim majątkiem osobistym. Odmiennie w przepisach została ukształtowana sytuacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka pozostaje odrębnym od swoich wspólników podmiotem praw i obowiązków, który sam ponosi ryzyko prowadzonej przez siebie działalności i odpowiada sam za zaciągnięte zobowiązania (wyjątkowo tylko wraz ze spółką do odpowiedzialności mogą być pociągnięci członkowie zarządu). Natomiast osoba fizyczna solidarnie ze spółką odpowiada jedynie za zobowiązania powstałe przed przekształceniem przez okres trzech lat od momentu dokonania przekształcenia. Po upływie tego czas odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na spółce.

Niewątpliwą zaletą jest również sukcesja prawna przewidziana w art. 5842 kodeksu spółek handlowych, która pozwala nowo powstałej spółce w wyniku przekształcenia na kontynuację praw i obowiązków przysługujących do tej pory przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną. Oznacza to, że nie trzeba aneksować wszystkich umów, jakie przedsiębiorca zawarł w związku z prowadzoną działalnością przed przekształceniem. Z mocy prawa spółka staje się jednocześnie podmiotem wszelkich koncesji, ulg oraz uprawnień przysługujących na mocy innych decyzji administracyjnych (przepisy szczególne mogą jednak przewidywać wyjątki od tej reguły, aczkolwiek zdarzają się one rzadko). Zwrócić jednak należy uwagę, iż sukcesja praw i obowiązków nie ma zastosowania do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Forma spółki daje również nowe perspektywy rozwoju poprzez przyjęcie wspólników oraz wniesienie przez nich wkładów do spółki, a w związku z tym pozyskanie kapitału pozwalającego na rozwój i innowacje.

Przy dynamicznym rozwoju firmy, po przekroczeniu pewnego progu obrotów i skali interesów, prowadzenie działalności gospodarczej jest co najmniej ryzykowne ze względu na odpowiedzialność, jaka spoczywa na przedsiębiorcy. W związku z powyższym rekomendujemy przedsiębiorcom o ugruntowanej pozycji na rynku oraz posiadającym dużą ilość zobowiązań rozważenie możliwości przekształcenia formy prowadzenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które z pomocą naszej Kancelarii nie musi być procesem czasochłonnym i  skomplikowanym.

Jeżeli zatem zależy Państwu na uzyskaniu cennych informacji w tym zakresie oraz doborze optymalnej formy prowadzenia działalności i wyboru modelu przekształcenia, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych:

office@rpwe.pl

(+48) 61 307 19 19.


Karolina Piątkowska

paralegal

Pozostałe aktualności