Zmiana nazw ulic w związku z tzw. Ustawą dekomunizacyjną

06 kwietnia 2018 r.

Temat dotyczący tzw. ustawy dekomunizacyjnej pozostaje wciąż aktualny. Po dokonaniu zmian nazw ulic pojawiają się problemy związane z rozbieżnością adresów.

W dniu 02 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodnie z zapisami ustawy, na organach samorządu terytorialnego spoczął obowiązek dokonania zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Władze samorządowe na wprowadzenie zmian miały czas do 02 września 2017 r. W sytuacji, gdy nie wykonały nałożonego przez ustawę obowiązku, zmiany nastąpiły na podstawie zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę w terminie do dnia 02 grudnia 2017 r.

Najbardziej odczuwalnym skutkiem niniejszej ustawy stała się zmiana nazw ulic. Od dnia wejścia w życie uchwały bądź zarządzenia zastępczego wojewody obowiązujące stały się bowiem nowe nazwy. W związku z tym zmianie uległy adresy zamieszkania wielu osób fizycznych, a także adresy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy, zmiany dokonane na jej podstawie nie mają wpływu na ważność dokumentów, w których widnieje dotychczasowa nazwa ulicy. Należy wskazać zatem, iż np. dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne mogą być wykorzystywane do momentu utraty ich ważności. Jednak należy pamiętać, aby zgłosić aktualizację adresu do instytucji, które posiadają w swoich bazach danych adres zamieszkania m. in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętać trzeba także o poinformowaniu banku oraz usługodawców z którymi zawarto umowy np. dostawcę gazu, energii, internetu, a także przychodnie lekarskie itp.

W związku ze zmianami nazw ulic, pewne obowiązki leżą po stronie osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinny złożyć stosowny wniosek o dokonanie zmiany nazwy ulicy widniejącej w ewidencji.

Natomiast osoby prawne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek dokonania stosownego zgłoszenia poprzez złożenie do właściwego Sądu Rejonowego formularza KRS Z-20 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym). Jednocześnie należy uaktualnić dane na pieczątkach, w informacjach zamieszczonych w Internecie oraz wszelkich innych materiałach, w których widnieje dotychczasowa nazwa ulicy.

Ustawodawca mając na uwadze koszty związane z dokonywaniem zmian, w. art. 5 ust. 1 ustawy wprowadził zapis, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Oznacza to, że w przypadku dokonywania zmian przez podmioty, które podlegają takiemu obowiązkowi, nastąpi w tym zakresie zwolnienie od konieczności ponoszenia opłat. Warto wówczas, do formularza dotyczącego zgłaszanej zmiany, dołączyć pismo z informacją, iż aktualizacja adresu następuje w związku z niniejszą ustawą.

W sytuacji gdy podmiot nie dokonał formalnej zmiany i w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje dotychczasowa nazwa, należy mieć na uwadze, że aktualną nazwą ulicy, jest nowa nazwa nadana w oparciu o ustawę.

Kwestią o której również należy pamiętać, jest konieczność wymiany tabliczek informacyjnych z nazwą ulic znajdujących się na budynkach. W tym zakresie obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, obowiązek leży po stronie zarządu lub zarządcy – zależnie od tego, komu został powierzony zarząd nieruchomością wspólną.

 

Dominika Szepke

aplikant radcowski

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl


Pozostałe aktualności