Rozporządzenie ePrivacy – małe RODO dla usług elektronicznych

18 kwietnia 2019 r.

 

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad wprowadzeniem w życie rozporządzenia ePrivacy, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej).

Czego dotyczy rozporządzenie?

Głównym zadaniem ePrivacy jest ustalenie zasad dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych i prawnych w odniesieniu do świadczenia usług łączności elektronicznej i korzystania z takich usług, w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i komunikowania się oraz prawa do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przepisy omawianego rozporządzenia stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie ogólnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych ustanowionych na mocy RODO w odniesieniu do danych pochodzących z łączności elektronicznej kwalifikujących się jako dane osobowe.

Kogo dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenie będzie dotyczyło przede wszystkim:

a)      osób fizycznych i prawnych, które korzystają z usług łączności elektronicznej w celu wysyłania materiałów handlowych (tj. w celach marketingu bezpośredniego),

b)      osób fizycznych i prawnych, które gromadzą informacje związane z urządzeniem końcowym użytkowników końcowych bądź gromadzą informacje przechowywane na takim urządzeniu,

c)       dostawców usług łączności elektronicznej i dostępnych spisów numerów, a także oprogramowania umożliwiającego łączność elektroniczną.

Co zmieni rozporządzenie?

Nie sposób w jednym artykule przedstawić Państwu wszystkich zmian, jakie wprowadzi ePrivacy. Należy jednakże zwrócić szczególną uwagę na wymogi jakie zostaną wprowadzone w zakresie korzystania z plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Rozporządzenie wprowadzi bowiem wymóg uzyskiwania zgody użytkownika na stosowanie takich plików, która to zgoda przyjmie formę bardziej rygorystyczną niż w dotychczasowych przepisach. Zgoda użytkowników będzie musiała spełnić wszystkie przesłanki zgody przewidzianej w RODO, tj. będzie musiała być dobrowolna (będzie musiała przybrać postać checkboxów), świadoma, jednoznaczna i możliwa do wycofania. Rozporządzenie ma przewidywać także wyjątki od powyższej reguły w stosunku do plików cookies, które nie stanowią zagrożenia dla prywatności użytkownika końcowego.

Zebranie zgody będzie także wymagane przed przesłaniem mu komunikatu marketingowego np. drogą e-mailową czy SMS. W przypadku marketingu prowadzonego za pomocą połączeń telefonicznych dodatkowo, podmioty zobowiązane będą wykonywać połączenia ze zidentyfikowanych numerów lub też z użyciem specjalnego prefiksu lub kodu, który pozwoli rozpoznać, że połączenie ma charakter marketingowy.

Podmioty objęte zakresem rozporządzenia będą zobowiązane także spełnić obowiązek informacyjny w stosunku do użytkowników, których dane są gromadzone. Zawiadomienie, o którym mowa winno przekazywać informacje o sposobach gromadzenia, celu, osobie odpowiedzialnej oraz zawierać inne informacje wymagane na podstawie art. 13 RODO, jak również informacje o wszelkich działaniach, jakie może podjąć użytkownik końcowy urządzenia końcowego, aby wstrzymać lub ograniczyć do minimum takie gromadzenie danych.

Jakie sankcje przewiduje rozporządzenie?

Podobnie jak RODO, ePrivacy przewiduje możliwość nałożenia wysokich kar pieniężnych za nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia. Kary te mogą wynieść do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstw - do 4 % ich całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Kiedy ePrivacy wejdzie w życie?

Pierwotnie rozporządzenie miało wejść w życie razem z rozporządzeniem dotyczących ochrony danych osobowych. Prace nad ePrivacy zostały jednak przedłużone i obecnie planuje się, iż rozporządzenie zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 r.

W związku z faktem, iż prace nad treścią rozporządzenia są w toku, trudno przewidzieć jaki przyjmie ono ostateczny kształt. Warto jednak mieć na uwadze, iż zmiany w końcu zostaną wprowadzone i nałożą na wskazane powyżej podmioty dodatkowe obowiązki.

 Mając powyższe na uwadze serdecznie zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczanymi przez naszą Kancelarię aktualizacjami, w których z pewnością poinformujemy Państwa o dalszych losach rozporządzenia.

 

Krystyna Cent

radca prawny

Pozostałe aktualności