KOLEJNE ZMIANY W PRAWIE PRAC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   W dniu 20 maja 2019 roku projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”), powstały z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,    zostałprzekazany Prezydentowi do podpisu.

Celem powyższego jest przede wszystkim wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Dotyczą one w szczególności kwestii związanych z równym traktowaniem pracowników, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Co istotne – Projekt ustawy nie nakłada na pracodawców nowych obowiązków, nie wiąże się również z dodatkowymi kosztami.

Wśród najważniejszych zmian wymienia się m. in. wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Istotną zmianą będzie również stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Oznacza to, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Wyżej opisane zmiany nie wyczerpują jednak wszystkich proponowanych modyfikacji dotychczasowych przepisów. Mając powyższe na uwadze serdecznie zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczanymi przez naszą Kancelarię aktualizacjami, w których z pewnością poinformujemy Państwa o dalszych losach Projektu ustawy – w szczególności o terminie jej wejścia w życie.

 

 

                   Katarzyna Paradowska

                    aplikant adwokacki 

Pozostałe aktualności