Raportowanie schematów podatkowych

20 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem po stronie podatnika (korzystającego) korzyści podatkowej. Korzyścią podatkową będzie zasadniczo każda oszczędność podatkowa, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej czy powstanie nadpłaty podatkowej (zarówno na gruncie CIT, PIT jak i VAT).

Raportowaniu będą podlegać schematy podatkowe posiadające przymioty określone jako cechy rozpoznawalne (ogólne lub szczególnie rozpoznawalne), sprecyzowane w ustawie nowelizującej, a zakres informacji podlegających ujawnieniu w raporcie obejmuje m.in. szczegółowy opis schematu, zastosowane przepisy prawa podatkowego, jak również spodziewana wysokość korzyści podatkowej. Zaraportowanym schematom będzie nadawany tzw. NSP – numer schematu podatkowego.

Pod kątem podmiotowym, raportowaniu podlegać będą schematy krajowe, gdy korzystający będzie podmiotem kwalifikowanym (przychody, koszty lub aktywa korzystającego lub jego podmiotu powiązanego przekraczają 10 mln EUR, lub gdy schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2.5 mln EUR), i jednocześnie spełnione zostaną dodatkowe przesłanki, o których mowa w ustawie nowelizującej (np. powstanie korzyści podatkowej).

Obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ma zostać nałożony zasadniczo na promotorów, czyli podmioty, które doradzają klientom, opracowują, oferują lub udostępniają schematy podatkowe, a także wdrażają lub zarządzają wdrażaniem schematu podatkowego. W określonych sytuacjach obowiązek ten będzie spoczywał na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu). Ponadto, w sytuacji niezaraportowania schematu przez promotora ani korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym (każdym, kto podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania lub wdrożenia schematu). Obowiązek należy wykonać w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Promotor będzie musiał powiadomić o raportowaniu również klienta.

Za niewykonywania obowiązków raportowania przewidziana została kara grzywny. Sąd może w takim przypadku orzec także środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

W przypadku promotorów, podmiotów zatrudniających promotorów lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie, których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 8 mln PLN, przepisy nakładają obowiązek wdrożenia tzw. procedury wewnętrznej określającej zasady postępowania w zakresie raportowania. Przepisy wprowadzają przy tym karę pieniężną do 2 mln PLN (w pewnych sytuacjach – do 10 mln PLN) w przypadku niewdrożenia procedury wewnętrznej przez zobowiązane podmioty, do których zaliczyć należy nie tylko wspominanych doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, ale także inne podmioty, tj. banki, instytucje finansowe czy spółki w ramach których funkcjonują wewnętrzne działy podatkowe.

Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, przy czym obowiązek raportowania będzie częściowo retroaktywny – raportowane będą także schematy, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano:

  1. w przypadku schematów krajowych – po 1 listopada 2018 roku,
  2. w przypadku schematów transgranicznych – po 25 czerwca 2018 roku.

Informację o schematach raportowanych retroaktywnie będą musiały być przekazane do końca czerwca 2019 roku (jeżeli raportującym będzie promotor) lub do końca września 2019 roku (jeżeli raportującym będzie korzystający).

Anna Bączkowska

radca prawny

Skontaktuj się z nami:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności