Tarcza

Poznań, 29 kwietnia 2020 r.

 

 

INSTRUMENTY WSPARCIA W ZWIĄZKU Z COVID-19 DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Ustawodawca w tzw. Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 przygotował szereg rozwiązań dla przedsiębiorców w celu zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 i wprowadzonych w związku z tą pandemią zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane, najbardziej atrakcyjne instrumenty dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości tej kwoty.

  1. 1.    BEZZWRTONA POŻYCZKA DO KWOTY 5.000 PLN

W celu uzyskania pożyczki w kwocie do 5.000 PLN mikroprzedsiębiorca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy – właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - o udzielenie pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki to 5.000 zł. Pożyczka jest niskooprocentowana[1].

Wniosek można złożyć elektronicznie na stronie praca.gov.pl lub w formie papierowej do w właściwego PUP. Do wniosku należy dołączyć umowę pożyczki, której formularz jest do pobrania na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Starosta może, ale nie musi zawrzeć takiej umowy pożyczki. Oznacza to, że złożenie wniosku nie oznacza, że starosta będzie musiał zawrzeć umowę i wypłacić środki.

WARUNKI:

-        posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy.

WAŻNE: pożyczka nie będzie podlegała zwrotowi tylko w razie spełnienia następujących warunków:

1)    przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej przez trzy miesiące od dnia zawarcia umowy pożyczki,

2)    przedsiębiorca złoży wniosek do PUP o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku nr 1.

Przykład: umowa pożyczki została zawarta 27 kwietnia 2020 r., więc przedsiębiorca musi prowadzić działalność co najmniej do dnia 27 lipca 2020 r. i w terminie od 27 lipca 2020 r. do dnia 9 sierpnia 2020 r. należy złożyć wniosek o umorzenie. Jeżeli działalność zostanie zamknięta przed 27 lipca 2020 r. lub przedsiębiorca nie złoży wniosku do dnia 9 sierpnia 2020 r., wówczas będzie musiał zwrócić całą pożyczkę wraz z odsetkami.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

  1. 2.    DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW od 50% do 90%.

Wysokość dofinansowania zależy od wartości spadku obrotów. Spadek obrotów oblicza się poprzez porównanie obrotów z kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. z analogicznym okresem z roku 2019. Miesiąc to również 30 przypadających po sobie dni, jeśli początek okresu miałby przypadać na dzień inny niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

Przykład: w okresie od 7 marca do 5 maja 2019 r. obroty przedsiębiorcy wyniosły 100 000 PLN, a w okresie od 7 marca do 5 maja 2020 r. obroty wyniosły 60 000 PLN. Oznacza to, że u przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów o 40%    

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 

Dofinansowanie jest przyznawane maks. na okres 3 miesięcy. Można złożyć jeden wniosek na całe 3 miesiące lub 3 wnioski – po jednym na każdy miesiąc. Gdy we wniosku przedsiębiorca wnosił o dofinansowanie na 3 miesiące i spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić (zwiększyć). Zatem jeśli przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

WARUNKI:

-        spadek obrotów o co najmniej 30%,

-        utrzymanie zatrudnienia przez okres na który zostało przyznane dofinansowanie,

-        niezaleganie z podatkami i należnościami ZUS do końca III kwartału 2019 r.

WAŻNE: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (czyli gdy np. skorzysta ze zwolnienia opisanego w pkt 3.). W sytuacji, gdy Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia - w całości lub w części - z obowiązku opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może natomiast wówczas otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników.

Wniosek można złożyć elektronicznie na stronie praca.gov.pl lub w formie papierowej do właściwego PUP. Do wniosku należy dołączyć wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz umowę na dofinansowanie (załączniki do pobrania na: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA)

WAŻNE: Wniosek trzeba złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru. Informacje o naborach są ogłaszane na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. 

Starosta może, ale nie musi zawrzeć umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że złożenie wniosku nawet przy spełnianiu wszelkich wymogów nie oznacza, że starosta będzie musiał wypłacić środki.

  1. 3.    ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS PRACOWNIKÓW.

Instrument polega na umorzeniu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników za okres marzec, kwiecień, maj 2020 r.

WARUNKI:

-        przedsiębiorca zatrudnia od 1 do 9 pracowników[2].

Wniosek składa się do ZUS elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS lub w formie papierowej. Wniosek do pobrania na stronie ZUS: https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

  1. 4.    DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ W RAZIE ZAWARCIA POROZUMIENIA Z PRACOWNIKAMI. MOŻLIWOŚĆ REDUKCJI WYMIARU ETATÓW LUB OBNIŻENIA WYNAGRODZENIA.

Instrument polega na tym, że w drodze porozumienia z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy wprowadzany jest stan przestoju – WARIANT I (okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy, można wtedy obniżyć wynagrodzenia)  lub obniżenie wymiaru czasu pracy – WARIANT II.  W razie zawarcia takiego porozumienia, można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS. Dofinansowanie wynagrodzeń przyznawane jest na okres maks. 3 miesięcy.

Poniżej szczegóły dotyczące powyższych wariantów:

I. WARIANT - przestój

II. WARIANT – redukcja wymiaru etatów

            WARUNKI (dla obu wariantów):

-        pracodawca nie zalega ze składkami i podatkami,

-        nie zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości pracodawcy,

-        dofinansowanie do wynagrodzeń tylko w razie niezwolnienia pracownika z przyczyn jego niedotyczących, przez okres objęty dofinansowaniem oraz przez czas 3 miesięcy po upływie tego okresu,

-        musi być zawarte porozumienie z przedstawicielami pracowników (porozumienie zawiera co najmniej grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem, okres na jaki obowiązują rozwiązania; porozumienie przekazuje się okręgowemu inspektorowi pracy),

-        spadek obrotów:

      lub

-        przedsiębiorca nie może korzystać z innych form wsparcia zw. ochroną miejsc pracy (np. wskazanych w pkt 2 i 3),

-        Obowiązek utrzymywania zatrudnienia pracownika objętego wsparciem przez okres otrzymywania dofinansowania - nie dotyczy zwolnienia z przyczyn dotyczących pracownika.

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Do wniosku dołącza się porozumienie z pracownikami i wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. W razie składania wniosku w drodze elektronicznej należy dołączyć umowę wg określonego wzoru (wzór wykazu oraz umowa do pobrania na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA).

 

 

 

PODSUMOWANIE

Rekomendowanym jest składanie wniosków jak najszybciej. Pula środków finansowych do wykorzystania jest bowiem ograniczona.

Wnioski najlepiej jest składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na stronach internetowych instytucji rozpatrujących wnioski powtarza się informacja, że szybciej z pewnością będą rozpatrywane wnioski złożone w tej właśnie formie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące możliwości łączenia różnych form dofinansowania. Skorzystanie z formy opisanej w pkt 4 wyklucza inne instrumenty zw. z ochroną miejsc pracy. Z kolei skorzystanie z umorzenia składek ZUS (pkt 3) wyklucza skorzystanie z instrumentu opisanego w pkt 2 w zakresie składek, ale można np. połączyć instrument z pkt 3 z instrumentem z pkt 3 w ten sposób, że przedsiębiorca wnioskuje o umorzenie składek ZUS – pkt 3 – i z dofinansowania do samych wynagrodzeń z pkt 2.

 

sporządziła:

r.pr. Justyna Napierała

 

Akty prawne mające zastosowanie:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.). [1] Oprocentowanie pożyczki to 0,05% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Obecnie stopa ta wynosi  0,55%, a zatem oprocentowanie pożyczki wynosi 0,0275% w skali roku (czyli maks. 1,37 zł rocznie).

[2]

1) przedsiębiorca zgłoszony jako płatnik przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. było zgłoszonych od 1 do 9 pracowników

2) przedsiębiorca zgłoszony jako płatnik w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., było zgłoszonych od 1 do 9 pracowników

3) przedsiębiorca zgłoszony jako płatnik w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. było zgłoszonych od 1 do 9 pracowników

[3] Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

[4] 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

[5] 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych + składki ZUS obciążające pracodawcę. Nie jest znana wysokość wskaźnika za I kwartał 2020 r. Wskazana kwota została obliczona na podstawie danych za IV kwartał 2019 r. Wartość wskaźnika będzie znana dopiero w dniu 12 maja 2020 r. Jeżeli wniosek będzie składany w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, wówczas należy opierać się na wartości wskaźnika, która jeszcze nie jest znana.

[6] 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Nie jest znana wysokość wskaźnika za I kwartał 2020 r. Wskazana kwota została obliczona na podstawie danych za IV kwartał 2019 r. Wartość wskaźnika będzie znana dopiero w dniu 12 maja 2020 r. Jeżeli wniosek będzie składany w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, wówczas należy opierać się na wartości wskaźnika, która jeszcze nie jest znana.

Pozostałe aktualności