Egzekucja komornicza

W dniu 01 stycznia 2019 roku nastąpiły przełomowe zmiany w pracy komorników – od tego czasu zaczynają bowiem obowiązywać dwie ustawy, które istotnie zmieniają dotychczasową ich działalność. Są to kolejno: ustawa z dnia 22 marca 2018 roku – o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku – o kosztach komorniczych. Szereg zmian wprowadzono również w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Nowe regulacje wprowadzają liczne rozwiązania powodujące, że dłużnik będzie traktowany z należytym szacunkiem. W tym celu pojawiają się m.in.: obowiązek utrwalania za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz czynności egzekucyjnych (np. licytacja ruchomości lub nieruchomości), czy obowiązek należytego poinformowania dłużnika o przysługujących mu prawach, a także – w tym celu - zwiększa się nadzór Ministra Sprawiedliwości oraz prezesów sądów nad funkcjonowaniem komorników.

Kolejną istotną zmianą jest to, że swoboda wyboru komornika ograniczy się do obszaru właściwości sądu apelacyjnego, w którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego miejscowo (wierzyciele dotychczas co do zasady mogli korzystać z usług komorników z całej Polski). Dalej, pojawia się możliwość wniesienia skargi na czynności komornika do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce siedziby kancelarii komornika. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu, który to druk komornik ma obowiązek doręczyć dłużnikowi przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji. Na urzędowym formularzu może być także wniesiony wniosek o wszczęcie egzekucji.

Zmniejszeniu ulegną również koszty związane z opłatami egzekucyjnymi obciążającymi dłużnika. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik będzie mógł pobrać od dłużnika opłatę w wysokości 10% wartości wyegzekwowanej należności. Niemniej, w przypadku dobrowolnej spłaty należności - w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji - opłata egzekucyjna będzie wynosiła jedynie 3% wyegzekwowanej należności.

Podsumowując, wskazać należy, że nowe regulacje istotnie zmienią kształt dotychczas funkcjonujących instytucji. Wyżej opisane zmiany nie wyczerpują jednak wszystkich wprowadzonych modyfikacji dotychczasowych przepisów. W przypadku zatem wątpliwości co do ich stosowania w praktyce, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zagwarantowania Państwu profesjonalnego doradztwa w tym zakresie.

 

 

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19

e-mail: office@rpwe.pl