Fuzje i przejęcia, audyty prawne

Kancelaria RPWE oferuje swoim Klientom również wsparcie przy obsłudze transakcji typu M&A (fuzje i przejęcia) zarówno ze strony przejmującego i nabywcy, jak i ze strony przejmowanego i nabywanego przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym Klientom, którzy chcą dokonać inwestycji lub ekspansji lub też chcą zbyć prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo na rzecz nowego inwestora.

W powyższym zakresie Kancelaria RPWE zapewnia w szczególności:

 • audyt prawny i finansowy (due dilligence) przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji, jak też pomaga przygotować się do takiego audytu ze strony potencjalnego inwestora lub nabywcy;
 • wsparcie prawne podczas tworzenia dokumentów typu term-sheet, porozumień inwestycyjnych, memorandów, wniosków do sądów i instytucji;
 • asystę prawną podczas negocjowania warunków transakcji, jak i podczas samego zawierania związanych z nią kontraktów;
 • identyfikację ryzyk prawnych danej transakcji;
 • pomoc prawną przy rejestracji dokonanych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak też i w innych instytucjach i urzędach.

Na życzenie Klienta, z każdego audytu prawnego sporządzany jest szczegółowy raport obejmujący analizę m.in.:

 • stosowanych przez Klienta wzorców umownych i zawartych przez niego umów,
 • dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, zasady etyki, polityka korporacyjna),
 • dokumentacji korporacyjnej (umowy spółki, statuty, uchwały organów spółek, regulaminy zarządu, rady nadzorczej etc.),
 • struktury udziałowej i powiązań kapitałowych,
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • posiadanych przez Klienta praw własności przemysłowej/intelektualnej,
 • posiadanych przez Klienta uzgodnień, licencji, koncesji, pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 • toczących się postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Klienta, z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej,
 • ryzyk natury prawnej i finansowej wraz z opracowaniem rozwiązań prawnych eliminujących lub ograniczających zidentyfikowane ryzyka.

Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl